03.07.2017 Tarihli Yazı

Sayisal loto bayiligi nasil alinir?

Sayısal Loto Bayilikleri Maliye Bakanlığına Bağlı Milli Piyango İdaresi Tarafından Verilir.Sayısal Loto Bayilik Çekilişinin Hangi Tarihte Yapılacağı , Çekilişe Katılım Şartları Ve Türkiye’de Hangi İl-İlçe’ye Kaç Tane Sayısal Loto Bayilik Verileceğini , Milli Piyango İdaresi millipiyango.gov.tr İnternet Adresinden Duyurur.

Sayısal Oyunlar Bayiliği Başvuru Şartları;

1 - Bayi ile ilgili şartlar:

a) 18 yaşını bitirmiş ve kazai rüştünü kazanmış olmak, b) Yüz kızartıcı, hürriyeti bağlayıcı ve ağır ceza suçlarından hüküm giymemiş olmak ve bu suçlardan sabıkası bulunmamak, c) Akli özürü bulunmamak.

2 - İşyeri ile ilgili şartlar:

a) Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bayilik talep edilen işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır.

b) Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişiler, gerekli şartları taşıyan başvuru sahipleri arasından kura yöntemiyle belirlenir. Ancak; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olan gerçek kişilere ve en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olma şartı da dahil olmak üzere bu maddedeki diğer koşulları taşıma şartıyla kura çekilişine tabi tutulmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek kişiler kura ile belirlenir.

c) İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta ya da iş merkezlerinde bulunmalıdır,

d)Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren işyerlerine verilir.

3 - Mali Şartlar:

a) Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlardan, sözleşme yapıldıktan sonra 8000 TL. nakit bayilik teminatı ve bayilik faaliyeti süresince İdarece belirlenen tutarda Haftalık Gider Karşılığı alınır.

b) Sayısal oyun bayiliği verilen işyerine, tesis edilecek iletişim hattının kurulum aşamasındaki tesis, ölçüm ve kanal ücretleri ile nakil masrafları bayi tarafından ödenir.

4 - Sayısal Oyun bayilik verilme usul ve esasları:

a) Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlara, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-1 ve 2 alt bendi çerçevesinde bayi adaylarının huzurunda noter tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile Sayısal Oyunlar bayiliği verilmektedir.

b) Kura çekilişi ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.

5 - Alışveriş Merkezine, Gar, Otogar veya Havalimanı mahallere Sayısal Oyunlar bayilik verilme usulü:

Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-3 alt bendi hükmü kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan Kararlar gereğince; a) Alışveriş merkezinin kiralanabilir en az 7.000 metrekare ve üzeri kapalı satış alana sahip, bir veya birden fazla bağımsız bölümden oluşan, çok sayıda mağazayı, süpermarket/hipermarket ve sosyal etkinlik alanları ile bütünleştiren, merkezi yönetimi ve otoparkı bulunan yapı tipinde olması gerekir.

b) Alışveriş merkezi ya da merkez nüfusu 50.000 (ellibin) ve üzerinde olan il ve ilçelerdeki gar, otogar ve havalimanı gibi insanların yoğun olduğu mahallerde veya İdarenin başbayisi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere bu Yönetmelikte düzenlenen şartları taşımaları kaydıyla, kuraya tabi tutulmaksızın ve bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek veya tüzel kişiler kura ile belirlenir.

c) Alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı için gerçekleştirilecek kura çekimi noter tarafından ve bayi adaylarının huzurunda yapılmaktadır.

d) Kura ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.

e) AVM, Gar, Otogar veya Havalimanı kapsamında bayi olanların işyerini nakil hakkı bulunmamaktadır.

6 - Başvuru için istenilen belgeler:

I- Kuraya tabi bayilik başvurularında; sayısal oyunlar bayilik çekiliş duyurusunun İdaremiz internet sitesinde yayınlanmasına müteakip, başvuruların kabul edileceği tarihlerde “Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuru Forumu’nun hatasız ve eksiksiz doldurulup, imzalanması suretiyle başvuruda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sırasında form haricinde başka belge istenilmez.. Bayilik almaya hak kazanılması halinde sözleşme aşamasında aşağıda ikinci maddede sayılan belgelerin ibrazı istenir.

II- Kura kapsamı dışında bayilik başvurularında (Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24/c-1 ve c-2 alt bentlerinde belirtilen %40 veya üstünde işgücü kaybı olanlar ile Gazi veya Şehit Yakını gerçek kişiler ya da alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı mahallerinden gerçek veya tüzel kişi tek başvurunun olması) aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Bayilik talep edilen işyerine ait Vergi Levhası fotokopisi.

b) Bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesi veya malmüdürlüğünden alınan faal mükellef durumunu belirtir resmi yazı.

c) Bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu belediye, organize sanayi bölgesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vb. tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma izin belgesi fotokopisi.

(Tüzel Kişi başvurularında ilave olarak Ticaret Sicil Gazetesi)

d) 3713 Sayılı T.M.K. kapsamında başvuruda bulunan gazi veya şehit yakınının Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) kimliğinin arkalı-önlü fotokopisi

e) 193 Sayılı G.V. Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlardan ise, tam teşekkülü Devlet Hastanesinden son 6 ay içinde alınan ve çalışma iş gücü kaybı ile oranı belirtir Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı sureti.

7 - Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuru Formu Genel Müdürlük ve İdare Şube Müdürlüklerinin yanı sıra İdarenin www.mpi.gov.tr adresinden de temin edilebilir.

Başvurunun yapılacağı yerler;

Şube müdürlükleri ve Milli Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Loto Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No:1 06520 Balgat/ANKARA

Kaynak : http://www.millipiyango.gov.tr/node/22

18 Ocak 2017 Çarşamba Tarihinde Yapılan Sayısal Loto Bayilik Çekiliş Duyurusu.

http://www.mpi.gov.tr/node/themes/bluemasters/documents/bayilikduyuru10-2016.pdf

Google Kelimeler:

Sayısal loto bayisi nasıl alınır? Sayısal loto bayiliği nasıl alınır? Sayısal loto bayisi Nasıl Olunur? Sayısal loto bayiliği Alma? Sayısal loto bayi Olma Şartları? Sayısal loto bayi Olma Şartları Nedir ? Sayısal loto bayilik Alma Şartları Nedir ? Sayısal loto bayiliği Hakkında ? Sayısal loto bayi Şartları Nedir ? Sayısal loto bayilik Şartları ? Sayısal loto bayilik başvurusu? sayısal loto bayiliği verilecek yerler? sayısal loto bayilik çekilişi? sayısal loto bayilik Çekilişleri Ne Zaman Yapılıyor?